,,'t Sal waerachtig wel gaen" 

Domeinnaam Trompenburgh  te koop.


Doe een bod      info@trompenburgh.nl

Rijk denkt over afstoten Trompenburgh

Rijksmuseum stopt in 2011 met het beheer van het zeventiende-eeuwse buitenverblijf Trompenburgh in 's-Graveland, dat werd gebruikt voor ontvangsten. ...

Monumenten in beheer bij de Rijksgebouwendienst

De Rijksgebouwendienst beheert verschillende soorten monumenten. Een bijzondere groep monumenten vormt de koninklijke paleizen. Ook buitenplaatsen zoals Landgoed Huis Trompenburgh in ’s-Graveland

Het is natuurlijk ook een mooi werkpaleis voor Willem Alexander dan is het toch een beetje bewoond in stijl.


klik op de foto voor een supperbeeld(Java)
 

In ’s-Graveland , bijna geheel omgeven door water, ligt Huis De Trompenburgh het is een belangrijke buitenplaats, waarvan de opzet  (de Hooge Dreuvik) dateert uit 1654 de opdrachtgever was Joan van Hellemondt die in 1647 hoofdingeland was van 's-Graveland.   ( de eerste man van Tromp`s Vrouw )

Admiraal Cornelis Tromp pleegde er nieuwbouw, nadat de Fransen zijn buitenhuis
de Hooge Dreuvik  in het rampjaar 1672 grondig hadden verwoest.

 Admiraal Cornelis Tromp liet het in 1675-1684 opnieuw opbouwen.
 Des zomers bewoonde het gezin de buitenplaats Trompenburgh (of zoals de eigenaar die het na zijn verheffing in de Deense Gravenstand noemde: Syllisburg (1678)),
het huis werd in de 18e eeuw waarschijnlijk door Jacob Roeters hernoemd tot Trompenburgh.
 
 Het huis bestaat uit een woongedeelte - het corps de logis - dat door een gang is verbonden met een groot achthoekig paviljoen met prachtige schilderingen, die de verheerlijking van het geslacht Tromp uitbeelden.
 
Na vele generaties bewoners is het huis rijkseigendom geworden en wordt gerestaureerd.
 Om de gehele restauratie voor te bereiden en te begeleiden heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een interdisciplinaire werkgroep samengesteld.
 Deze bestaat uit een groot aantal deskundigen op terreinen die uiteenlopen van (bouw)historisch onderzoek, onderzoek naar historische afwerkingen, restauratiearchitectuur, bouwfysica en werktuigbouwkunde tot houtspecialisatie en restauratie-ethiek.
 Uiteraard zijn ook de Rijksdienst voor de Monumentenzorg  bij de planontwikkeling betrokken.

 

Tijdens Open Monumentendag op 10 september 2005 is de Trompenburgh
 voor het eerst na de restauratie opengesteld voor het publiek.
Foto`s van de  rondleiding


   en een mooie trouwlocatie    trompenburgh02.jpg (267776 bytes)

Op 12 januari 1897 trouwden in de Trompzaal   Mr.dr. D.A.P.N. Koolen er met de bewoonster Maria Agnes zum Gahr

Volgens Albertus Perk  stonden de beelden van 1890 tot 1901 niet in de nissen van de omgang
 dat vond de pastoor die Trompenburgh huurde voor de 5 weesmeisjes (zum Gahr) niet goed voor hun opvoeding.

1890 / 1901

Kasteel Trompenburg(h) bij `s Grave(n)land  let optrompenburgh01.jpg (80486 bytes) het  grootte raam aan de linkerkant dat is er niet meer en de kleine raampjes onder de koepel zijn er voor 1905  even weg getimmerd.

trompenburgh1905.jpg (283464 bytes)   Trompenburgh voor 1905

Cornelis TROMP, Ridder-Baronet, Graaf van Syllisborg, geb. te Rotterdam 1 sept. 1629, st. te Amsterdam 29 mei 1691 en begraven te Delft.
Kapitein ter Zee 1650, Schout-bij-Nacht onder de admiraliteit te Amsterdam 11 nov. 1653, Vice-Admiraal onder deze Admiraliteit 29 jan. 1665, Luitenant-Admiraal onder de Admiraliteit van de Maze 23 juli 1665,
op zijn verzoek in dezelfde rang overgeplaatst bij de Admiraliteit te Amsterdam 6 febr. 1666, als Luitenant-Admiraal gedemitteerd 19 aug. 1666, Generaal-Admiraal en Rijksraad van het Koninkrijk Denemarken 1676-1678, door Christiaan V, koning van Denemarken, verheven tot Ridder in de Orde van den Oliphant en tot Graaf van Syllisborg (Selsburg, in de
door de Denen veroverde Zweedse provincie Bleking), Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland 1677, door Karel II, koning van Engeland, verheven tot Ridder-Baronet 25 maart 1681, Kanunnik ten Dom te Utrecht, schepen 1667, schout 1675-1676 en Dijkgraaf van 's-Graveland.
Hij trouwt te Amsterdam 25 jan. 1667  met Margaretha van Raephorst, gedoopt te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 8 juli 1625, st. kinderloos 14 aug. 1690, dochter van dr. Matthijs Willemsz. van Raephorst en Aefge Witsen.


Blijkens de inventaris van de nalatenschap van Cornelis Tromp, waarover dr. W. Martin in Oud-Holland XIX, p.65 en verv., een en ander mededeelt, bedroeg het door de Admiraal nagelaten kapitaal aan lijfrenten, obligaties e.d. ruim f. 205.888,--. Het Reg. der Coll. 7, fo.32, geeft op, dat Tromp naliet een vermogen van f. 161.684,-- aan roerende en onroerende goederen, waaronder "het grote huys, boomgaert en plantagie genaemt Sillisburg, met al zijn toebehoren, groot omtrent aght
morgen (en geschat op) f. 100.000,--". Meer dan de helft van dit vermogen, n.l. f. 87.711,-- had Tromp kort voor zijn dood van zijn vrouw geerfd. Tromp woonde bij zijn huwelijk in 's-Gravenhage en bij zijn overlijden te Amsterdam; in 1686 bestond zijn huisgezin uit drie personen: hemzelf, zijn vrouw, welke door de Markies d'Ausson in zijn memoires als "sa vilaine femme" betiteld wordt, en "une asses jolie niepce".
Des zomers bewoonde het gezin de buitenplaats Trompenburgh (of zoals de eigenaar die na zijn verheffing in de Deense Gravenstand noemde: Syllisburg).

bron:  http://archiver.rootsweb.com/th/read/GEN-BENELUX/1999-11/0942348912

enkele weetjes.

Bij de ondertrouw op 4 jan. 1667 was de bruidegom geassisteerd "met sijn moeder (zijn stiefmoeder) Cornelia van Berchoudt en sijn Broeder Herbert Tromp". De bruid "met de Heer Cornelis Geelvinck, schepen en Raedt en sijn E. huysvrouw"

152 Acte van aanstelling door burgemeesteren en regeerders van Amsterdam van Barent Vogelesangh als buurtmeester van de tweede afdeling van de wijk van wijlen de heer Kapitein Joan van Hellemont. 1 stuk 1665-1665
866 Testementaire beschikkingen van Jean van Hellemont en Margaretha van Raephorst, 1648, 1664. Afschrift d.d. 1665-1665

een brief Aan de Staten-Generaal  14 juny 1666        tromp1666.jpg (378619 bytes)  
Tot nog toe hebben wij door Godelijk genadigen zegen de victory behouden.

 

en ene brief aan zijne zuster op 8 Juny 1673

‘Beminde Zuster!
Gisteren hebben wij den dans aangegaen, en ben, Godt sy gelooft, gesond, en hebben ons herte eens weder opghehaelt als keuningen. Ick ben op myn vierde Schip, ‘de Komeetstar,’ en meene vandaeg een braven dans te dansen. Wij krijgen de Franschen so aen 't loopen, dat zij bramzeyls en alles byzetten; en so het vandaeg so voortgaet, so hope ick, dat aller Vrienden en ons gebed verhoort sal zijn, en dat wij van de tirannye verlost zullen worden. Adieu! Couragie! `t sal waerachtig wel gaen.
.
C. Tromp.